top of page

Cartrefi Iach - Pobl Iach

Dan arweiniad Jo Seymour - Rheolwr Prosiect, Tîm Gogledd Cymru, Cymru Gynnes

Ey7mWwPXEAI7G7a.jpeg

Cefndir 

Dechreuodd ein gwaith yn Sir y Fflint, lle nodwyd bod gormod o blant yn byw mewn cartrefi rhent preifat oer, llaith ac anniogel sy'n effeithio ar eu hiechyd a'u lles.

 

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 12% (155,000) o aelwydydd mewn tlodi tanwydd yn gwario mwy na 10% o'r incwm ar gostau tanwydd. Mae hyn yn cyfateb i 36,000 yn y sector rhentu preifat. Gall cartrefi oer arwain at fwy o farwolaethau a salwch ynghyd ag arwahanrwydd cymdeithasol, straen a phryder am filiau gwresogi a dyled. Gellir priodoli 10% o farwolaethau gormodol y gaeaf i dlodi tanwydd.

 

Mae cartrefi llaith neu fowldig yn cynyddu problemau anadlu 30-50%, yn bennaf mewn plant. Gall cartrefi anaddas sy'n gysylltiedig â gorlenwi arwain at fwy o straen, cam-drin alcohol ac iselder (PHW, CHC a BRE 2019).

“Gellir priodoli 10% o farwolaethau gormodol y gaeaf i dlodi tanwydd”

 

Mae'r gwaith yn cynnwys:

Ar y dechrau roeddem yn gweithio gyda thîm Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Domestig o Gyngor Sir y Fflint, Care and Repair Gogledd Ddwyrain Cymru, Iechyd yr Amgylchedd, Ymwelwyr Iechyd, Cymorth Tai a phum meddygfa. Rydym bellach wedi ehangu ein darpariaeth ac yn gweithio gydag awdurdodau lleol Wrecsam, Sir Ddinbych a Chonwy, sefydliadau trydydd sector eraill fel Ground Work North Wales, FDF Care and Repair eraill, y Gwasanaeth Tân, Cynghorau Gwirfoddol Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

 

Mae llawer o breswylwyr wedi cael cefnogaeth trwy'r model Pobl Iach Cartrefi Iach, sy'n ceisio mynd i'r afael â thlodi tanwydd, lleihau anghydraddoldebau iechyd a gwella lles.

 

Mae llwyddiant ein gwaith cychwynnol wedi ein galluogi i ehangu i gwmpasu Gogledd Cymru i gyd - rydym wedi ymgysylltu â bron i 3,400 o aelwydydd ers mis Tachwedd 2017 ac wedi cefnogi bron i 1,400 i sicrhau arbedion o newid tariff, cymorth dŵr, lleihau dyledion a mesurau gosod fel systemau gwres canolog. Ynghyd â gwaith arall i leihau slipiau, baglu a chwympo a darparu synwyryddion carbon monocsid, cyflawnwyd arbedion o dros £ 830,000.

 

Effaith Covid

Trwy ein gwaith ac yn ystod y pandemig COVID-19 rydym wedi gweld galw llawer mwy am ein gwasanaethau.

 

Rydym bellach wedi ymuno â'r Bwrdd Iechyd ar brosiect rhagnodi cymdeithasol sydd hefyd yn ffurfio TDoG 2025 ac wedi nodi practis meddyg teulu yn Sir y Fflint i ddefnyddio platfform rhagnodi cymdeithasol o dechnoleg ar gyfer cwmni da, Elemental Software, i alluogi unrhyw un sy'n cael trafferth gyda thlodi tanwydd i gael eu cyfeirio at ein cefnogaeth.

 

Byddwn yn gweithio i barhau â'r gwasanaeth hwn trwy gynnig am arian gan Gronfa Genedlaethol y Loteri ac Gwneud Iawn am Ynni.

 

Wrth symud ymlaen rydym hefyd yn awyddus i ddatblygu gwell cysylltiadau ag ysbytai, ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Covid Infographic 5 months support.jpg
HHHP-logo-large.png
Warm-Wales-logo.png
bottom of page