top of page

Celcio

Dan arweiniad  Twist Ceri  -  Rheolwr Byw'n Annibynnol, Cartrefi Conwy

a Phil Forbes -  Rheolwr Datblygu Tai â Chefnogaeth (Iechyd Meddwl) yn BCUHB

Model1.jpg

Cefndir 

Mae anghydraddoldebau iechyd yn codi oherwydd yr amodau rydyn ni'n cael ein geni, tyfu, byw, gweithio ynddynt ac ein oedran. Mae'r amodau hyn yn dylanwadu ar ein cyfleoedd ar gyfer iechyd da, a sut rydyn ni'n meddwl, teimlo a gweithredu, ac mae hyn yn siapio ein hiechyd meddwl, iechyd corfforol a lles.

 

Dyma pam ei bod mor bwysig sefydlu ein TDoG ar Anhwylder Celcio gan ei fod yn effeithio ar berson neu deulu trwy golli lle byw, arwahanrwydd cymdeithasol, camweithrediad teuluol neu briodasol a datblygiad plant, anawsterau ariannol a pheryglon iechyd.

 

Un o'r prif heriau oedd sefydlu rôl iechyd yn y tîm aml-ddisgyblaethol o safbwynt corfforol a seiciatryddol. Deall y gallai'r ymddygiadau cyflwyno fod wedi deillio o drawma a cholled hanesyddol, sydd wedi arwain at sefyllfa sydd wedi dod yn anhydrin i'r unigolyn ac yn fentrus o safbwynt gwasanaeth.

Mae anhwylder celcio yn effeithio ar berson neu deulu trwy golli lle byw, cymdeithasol

unigedd, camweithrediad teuluol neu briodasol a datblygiad plant, anawsterau ariannol a pheryglon iechyd.

 

Mae'r gwaith yn cynnwys:

Dechreuodd ein TDoG yn 2020 ac mae'n cynnwys cymdeithasau tai, gwasanaethau cymdeithasol, BCUHB, gwasanaethau brys, cefnogi pobl a gwasanaethau amgylcheddol.

 

Daethom at ein gilydd trwy Grŵp celcio Conwy sy'n darparu gwaith cydweithredol, amlasiantaethol i gefnogi landlordiaid cymdeithasol i ddelio â thenantiaid celcio.

 

Trwy sefydlu dull TDoG a chreu rhwydwaith o arfer da. Trwy ein rhwydwaith gallwn adrodd a monitro nifer y tenantiaid celcio mewn tai cymdeithasol yng Nghonwy a rhannu gwybodaeth.

Fe wnaethom gynnal fforwm celcio ym mis Medi 2020 i goladu'r data ar sut mae COVID-19 wedi effeithio ar y ffordd y mae tenantiaid yn cael eu cefnogi. Fel rhan o hyn, byddwn yn edrych ar nifer yr achosion yn dilyn y cloi, faint sydd wedi dirywio a pha fesurau sydd gan gymdeithasau tai ar waith i gefnogi eu hachosion.

Model2.jpg
bottom of page