top of page

Iechyd meddwl a thai

Dan arweiniad Phil forbes  -  Rheolwr Datblygu Tai â Chefnogaeth (Iechyd Meddwl) yn BCUHB

mentalhealthandhousing.jpg

Cefndir 

I unigolion sy'n byw gyda materion iechyd meddwl, gall ymgeisio am, sicrhau, cynnal a byw yn dda yn eu cartref eu hunain fod yn hynod heriol.

 

Mae anghydraddoldebau iechyd yn codi lle nad yw pobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd meddwl ac iechyd corfforol, straen cymdeithasol ac anawsterau ffordd o fyw yn gallu cynnal eu llety a'u lles yn y gymuned. Maent yn wynebu ansicrwydd a dirywiad seicolegol posibl o ganlyniad i'r ofn o golli eu cartref.
 

Mae tystiolaeth ac ymchwil hefyd yn dangos bod pobl sy'n byw gyda chyflyrau seiciatryddol mewn llawer mwy o risg o golli eu cartref na'r boblogaeth gyffredinol.
 

Sefydlwyd y TDoG hwn yn 2016 fel cydweithrediad amlasiantaethol i herio a dileu troi allan i'r rheini â phroblemau iechyd meddwl a gwella'r canlyniadau ar gyfer y boblogaeth hon, trwy weithio'n dda gyda'n gilydd a chynllunio a meddwl yn wahanol.

“O ystyried y cysylltiad sylweddol rhwng hunanladdiad a cholli hawliau cyfreithiol i gartref - mae gwaith y TDoG hwn yn hanfodol.”

 

Mae'r gwaith yn cynnwys:

Mae'r TDoG hwn yn cynnwys awdurdodau lleol ledled y rhanbarth, cymdeithasau tai Adra, Grwp Cynefin, Tai Gogledd Cymru, ClwydAlyn, Wales and West a Cartrefi Conwy, Hafal a Mind o'r sector gwirfoddol a gwasanaethau cymdeithasol a darparwyr tai â chymorth.
 

Un o'r gwahaniaethau mwyaf a welsom o'r ffordd hon o weithio fel TDoG yw effaith cael y rhyddid i feddwl yn wahanol i ddatrys problemau. Fe wnaethon ni ddysgu am bwysigrwydd cyfathrebu yn gyntaf i edrych am bob datrysiad cyn ystyried proses gyfreithiol a rhannu gwybodaeth wrth gadw'r person yng nghanol y broses.
 

Roedd enghreifftiau o'r dulliau hyn yn ymarferol yn cynnwys achos lle'r oedd gennym denant â materion iechyd meddwl difrifol a pharhaus, a oedd yn cynnwys dychrynfeydd nos a gweiddi allan. Effeithiodd hyn ar eu cymdogion ac arweiniodd at siarad posibl am droi allan. Trwy gymryd amser i gwrdd â'r tenant, eu landlord a'u gweithiwr iechyd proffesiynol sawl gwaith i wir ddeall eu heriau a meddwl yn wahanol am atebion eraill a allai osgoi troi allan, ychwanegwyd prawfesur sain at ei gartref tra bod cynlluniau ar waith iddynt symud iddynt eiddo ar wahân gerllaw.
 

Daw llawer o ganlyniadau ein gwaith o well gwybodaeth am sut y gallwn helpu, yn hytrach nag edrych ar symud yn gyntaf.
 

Mae cael dull gweithredu cyfiawn wedi newid sut rydym yn gweithio, heb edrych ar gyfarfodydd ffurfiol gyda chyfeirnod a gorfod cyfarfod yn rheolaidd wyneb yn wyneb. Mae'n ddull mwy hyblyg lle mae pob asiantaeth yn cael ei gwerthfawrogi'n gyfartal.

bottom of page