top of page

Rhagnodi cymdeithasol

Dan arweiniad Glynne Roberts -  Cyfarwyddwr Rhaglen, Wel Gogledd Cymru

a Nina Ruddle - Pennaeth Ymgysylltu â Pholisi Cyhoeddus, ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam 

Social prescribing_Purple.jpg

“Mae'r TDoG hwn yn canolbwyntio ar ymateb i'r her o ail-enwi gwasanaethau iechyd”

 

Cefndir

Sefydlwyd y TDoG hwn i ddatblygu dull rhagnodi cymdeithasol ‘Made in North Wales’. Y ffocws oedd ymateb i'r her o sut i ail-drefnu gwasanaethau iechyd, gan symud o fodelau gofal tadol trwy'r GIG i rymuso pobl i reoli eu dewisiadau gofal iechyd eu hunain a'u cynnwys mewn gweithgareddau cymunedol lleol.
 

Yr her allweddol yw sylfaen dystiolaeth ac ymchwil esblygol sy'n golygu mai dim ond ledled y rhanbarth y mae'r dull yn cael ei dreialu ar hyn o bryd ac mae bylchau yn y ddarpariaeth a'r dulliau gweithredu. Nid yw'n cael ei ariannu gan gyllideb graidd y GIG ac felly mae'n denu lefelau amrywiol o fabwysiadu gan glinigwyr.
 

Mae yna hefyd lefelau amrywiol o gyllid ar gyfer cynlluniau llai yn y trydydd sector nad ydyn nhw'n cael fawr o effaith os nad ydyn nhw'n gysylltiedig ar lefel ranbarthol ac yn dal dysgu, ac felly ffocws allweddol i'r TDoG hwn oedd sefydlu a thyfu Cymuned Ymarfer.

 

Mae'r gwaith yn cynnwys:

Sefydlwyd y Gymuned Ymarfer (CoP), a arweinir mewn partneriaeth gan raglen Gogledd Cymru BCUHB a thrwy ffocws cenhadaeth ddinesig Prifysgol Glyndwr Wrecsam, ym mis Hydref 2018, gyda digwyddiadau’n cael eu cynnal bob chwarter.
 

Mae'n darparu llwyfan ehangach ar gyfer rhannu ledled Cymru, cysylltu â CoPau eraill, ac mae'n bartner yn Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru. Mae hwn yn fodel cynaliadwy tymor hir sy'n dwyn ynghyd ymarferwyr allweddol o bob rhan o gefndiroedd i ddatblygu, gwella, cysylltu a rhannu arfer rhagnodi cymdeithasol.
 

Mae dros 300 o ymarferwyr wedi mynychu'r digwyddiad ac mae'r gymuned yn parhau i dyfu. Y pedwar prif faes blaenoriaeth a nodwyd ar gyfer rhagnodi cymdeithasol yw:

  Addysg 

  Effaith / ymchwil 

  Cyllid 

  Egwyddorion Rhagnodi Cymdeithasol  

Yr her nesaf yw cefnogi'r CoP i dyfu, sicrhau ein bod yn parhau i fod yn berthnasol i anghenion y gymuned a chreu llwyfan cryf ar gyfer ymgysylltu a dylanwadu ar y comisiynu, y cyllid a'r gefnogaeth ar gyfer rhagnodi cymdeithasol i ganolbwyntio ar atal.

bottom of page