top of page

Unigrwydd ac Arwahanrwydd Cymdeithasol

Dan arweiniad Elfyn Owen -  Cyfarwyddwr, Canllaw (Eryri) Cyf

Loneliness and isolation_Purple.jpg

“Ein gofyn ni yw, os ydych chi'n angerddol ac eisiau gwneud rhywbeth ynglŷn â sut mae unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn effeithio ar iechyd a lles pobl, cysylltwch â ni.”

Cefndir

Gall unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol arwain at ganlyniadau iechyd a lles difrifol y gellir eu hosgoi os ydym yn gweithredu. Ac eto, mae dros naw miliwn o bobl yn y DU, bron i un rhan o bump o'r boblogaeth, yn dweud eu bod bob amser neu'n aml yn unig (y Groes Goch Brydeinig a Co-Op, 2016).

 

Mae unigrwydd yn gamgymhariad rhwng y perthnasoedd sydd gennym ni a'r rhai rydyn ni eu heisiau. Dyma ein sbardun mewnol, gan adael i ni wybod ei bod yn bryd ceisio cwmni, yn yr un modd ag y mae newyn yn gadael inni wybod ei bod yn bryd bwyta.

 

Fodd bynnag, yn aml mae ynysu’n golygu nad oes dewis ond bod ar eich pen eich hun. Mae rhai pobl yn ceisio unigedd, ond ychydig sy'n dewis bod yn unig neu'n ynysig, yn bennaf oherwydd nad yw'n dda i ni.

 

Mae pobl unig yn aml yn cael eu heithrio o'r cyfleoedd y mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Efallai y bydd eu hunan-werth, eu hyder a'u hymddiriedaeth yn lleihau, gan leihau eu mynediad at gyfleoedd newydd ac i gwrdd â phobl newydd a gwahanol mewn sefyllfaoedd bob dydd cyffredin. Ac eto o'r rhain yr ydym yn gobeithio datblygu perthnasoedd, profiadau, mewnwelediadau, diddordebau, hobïau, a chyfeillgarwch newydd.

 

Mae unigrwydd yn broblem fwy na phrofiad emosiynol yn unig.

 

Mae unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn gysylltiedig â marwolaethau cynamserol ac fe'u disgrifiwyd fel rhai sy'n cael effaith ar iechyd sy'n cyfateb i bryderon iechyd cyhoeddus eraill fel ysmygu a gordewdra. Mae pobl unig hefyd mewn mwy o berygl o fod yn anactif, ysmygu a chael ymddygiadau sy'n peryglu eu hiechyd. Mae ymchwil hefyd yn dangos eu bod yn gysylltiedig â risg uwch o glefyd coronaidd y galon a strôc a phwysedd gwaed uchel.

 

Mae'r gwaith yn cynnwys:

Mae'r prosiect yn ei fabandod a'i nod yn gyntaf yw deall a gwella gwytnwch pobl, a sut y gallwn eu gwneud yn llai agored i effeithiau niweidiol unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.

 

Rydym yn parhau i lunio'r her, a allai adeiladu cefnogaeth gymunedol gydlynol a chefnogol i gynnal y rhwydweithiau cymdeithasol cryf angenrheidiol hynny, a sut y gellir gwneud hynny yng Ngogledd Cymru sy'n berthnasol i gefnogi ein cymunedau.

 

Mae'r model fframwaith TDoG diwygiedig newydd wedi caniatáu inni gymryd mwy o amser i ddatblygu'r her a dechrau casglu'r dystiolaeth. Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar yr hyn y gallwn ei gynnig, pwy sydd angen neu eisiau bod yn rhan ohono, a'r hyn sydd eisoes ar waith yma yng Ngogledd Cymru.

 

Ein gofyn yw, os ydych chi'n angerddol ac eisiau gwneud rhywbeth ynglŷn â sut mae unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn effeithio ar iechyd a lles yr unigolyn; neu ei gysylltiadau â materion eraill fel iechyd meddwl, digartrefedd neu dlodi; neu wedi cael eich ysbrydoli gan neu gymryd rhan mewn ysbryd cymunedol diweddar yn cefnogi aelodau bregus ac ynysig ein cymdeithas yn ystod argyfwng Covid-19, cysylltwch â ni.

bottom of page