top of page
  • emily-perry

2025 - adeiladu mudiad ar gyfer newid yng Ngogledd Cymru

Dechreuodd 2025 dros bum mlynedd yn ôl. Fe’i sefydlwyd gan Clare Budden, a oedd ar y pryd yn Brif Swyddog Cymuned a Menter yng Nghyngor Sir y Fflint ac sydd bellach yn Brif Swyddog Gweithredol Grŵp cymdeithas dai Gogledd Cymru, ClwydAlyn, Paul Diggory, cyn Brif Swyddog Gweithredol Tai Gogledd Cymru, a Margaret Hanson, cyn Is-gadeirydd Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd y Brifysgol a bellach yn Brif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl, Dychmygwch Annibyniaeth.


Fe wnaethant ymuno â’i gilydd oherwydd eu bod yn ddig am anghydraddoldebau iechyd a’r effaith y maent yn parhau i’w chael ar fywydau pobl - mae rhywun sy’n byw mewn cymuned ddifreintiedig yng Ngogledd Cymru yn debygol o fyw 11 yn llai na rhywun mewn ardal gyfoethocach, ac eto gellir osgoi hyn.


Ar yr un pryd, roedd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn dod i'r amlwg, a roddodd gyfle i 2025 ddatblygu ymateb arweinyddiaeth cryf a chydlynol i'r heriau a nodwyd yn y ddeddf yn seiliedig ar y pum ffordd o weithio.


Yn seiliedig ar arweinyddiaeth systemau, mae dull 2025 yn ymwneud â chyflawni newid system tymor hir, cynnwys a chydweithio ag unrhyw un sydd ag angerdd ar y cyd am fynd i'r afael ag atal anghydraddoldebau iechyd y gellir eu hosgoi ar draws ffiniau daearyddol a sefydliadol er mwyn darparu dysgu a gweithredu integredig.


Twf 2025 Mae mudiad 2025 wedi tyfu a datblygu dros y pum mlynedd diwethaf i dros 300 o bobl a sefydliadau. Yn ymarferol, arweinir hyn trwy Grŵp Rheoli Rhaglenni (PMG) o arweinwyr dan gadeiryddiaeth Clare Budden.


Mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o gynghorau sir Sir y Fflint, Conwy a Sir Ddinbych, Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Prifysgol Wrecsam Glyndwr a chymdeithasau tai ClwydAlyn, Cartrefi Conwy, Grwp Cynefin ac Adra sydd i gyd yn goruchwylio ac yn llywio gwaith ehangach y mudiad. Mae 2025 wedi’i alluogi gan arfer arweinyddiaeth, Do-Well (UK) Ltd. Roedd ymgysylltu â Do-Well’s Ken Perry fel galluogwr cymunedol ar gyfer 2025 yn ddysgu allweddol i’r tîm arweinyddiaeth am ei rôl yn cynnal egni a thwf y mudiad.


Arweinir gwaith ar lawr gwlad gan Dimau Just Do (JDTs) - ystafell injan 2025. Mae JDTs yn ymdrin ag ystod eang o faterion o dlodi bwyd a thanwydd i ddigartrefedd ac arwahanrwydd cymdeithasol, pob un yn gweithio gyda'i gilydd i greu cymunedau iachach a mwy gwydn.


Mae'r dull hwn wedi gweld cyflawniadau eang - mae mwy na 800 o dderbyniadau i'r ysbyty y gellir eu hosgoi wedi'u hatal ledled Conwy a Sir Ddinbych trwy brosiect peilot i roi swydd swyddog tai yn yr ysbyty acíwt. Mae mwy na 500 o aelwydydd yr wythnos yn Sir y Fflint hefyd wedi derbyn cymorth bwyd brys yn ystod y pandemig.


Mae gwaith arall ar y gweill yn mynd i’r afael â thlodi tanwydd trwy ymgysylltu â dros 3,500 o aelwydydd i ddarparu cyngor ar sut i gynhesu eu cartrefi wrth arbed arian ar eu biliau ynni, sydd hefyd yn cyfrannu at gymdeithas carbon isel a Gogledd Cymru gwydn a llewyrchus.


Lleddfu’r tân

Er bod 2025 wedi parhau i wneud cynnydd o ran cadw'r tân yn llosgi dros y 12 mis diwethaf, mae'n ddealladwy bod y pandemig wedi cael effaith ar ei waith gan fod llawer o'r rhai sy'n parhau i fod yn ymrwymedig i'r mudiad wedi bod ar reng flaen ymateb Covid.


Gyda’i waith ei angen yn fwy nag erioed wrth i effaith y pandemig barhau i waethygu’r anghydraddoldebau presennol, mae 2025 o aelodau bellach wedi troi eu ffocws at ‘ail-gynnau’r tân’. Nod hwn yw dathlu ac arddangos yr hyn sydd wedi mynd yn dda dros y pum mlynedd diwethaf ac annog mwy o bobl a sefydliadau i ddod â'u cefnogaeth a'u dylanwad i'r mudiad.


Fel rhan o Relight the Fire bydd nifer o 2025 o gynulliadau yn dod yn fuan i dynnu sylw at sut mae'r mudiad wedi tyfu, beth mae'r dysgu wedi bod hyd yn hyn ac annog cysylltiadau a chefnogaeth newydd.


Yr ymgyrch Relight the Fire yw eich cyfle i wneud gwahaniaeth, cymerwch hi trwy gysylltu â Ken Perry yn ken.perry@do-well.co.uk.


Comments


bottom of page